Ogólnopolskie Otwarte Spotkania Teatralne
Wiosna w Teatrze 2017

.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

REGULAMINY

 

REGULAMIN - XXIV Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich ODEON

REGULAMIN VII Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny”

REGULAMIN V Otwartego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych „Chcecie Bajki – Oto Bajka”

Kliknij TUTAJ ! - Pobierz plik zbiorczy wszystkich regulaminów i kart zgłoszeń

 

 

 

 

REGULAMIN - XXIV Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich ODEON

 

Rozdział I


1. Organizatorem XXIV Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich ODEON jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i konkursowy. Jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, w terminie 25 marca 2017 r.

Rozdział II


1. Cele Festiwalu:
- prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
- promocja twórczości teatralnej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Festiwalu,
- nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów pomiędzy zespołami teatralnymi,
- uczestnictwo w tworzeniu nowych form pracy teatralnej.
2. Do części konkursowej mogą być zgłaszane spektakle teatralne amatorskich zespołów, których członkowie ukończyli 18 rok życia. Regulamin dopuszcza udział zespołów, których członkowie są studentami szkół teatralnych.

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i obecnością na Festiwalu.
4. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych, omówień Jury, warsztatów, spotkań integracyjnych.
5. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora, które przyzna do ustalenia nagrody finansowe. Kwota do podziału 5 000 zł.

Rozdział III


1.Warunki uczestnictwa:

- podstawą zgłoszenia na Festiwal jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia oraz nagrania dokumentalnego DVD ze spektaklem (plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) do 8 marca 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
z dopiskiem „Odeon”
lub drogą mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu
Regulamin i Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna

2. Organizator powoła Komisję Artystyczną, która na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikuje do konkursu maksymalnie 6 spektakli.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są potwierdzić swoją obecność na Festiwalu do 17 marca 2017 r.
5. Zespoły zakwalifikowane wezmą udział w całym Festiwalu, tj. 25 marca 2017 r.
6. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna (od teatru dramatycznego poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, performance, teatry uliczne, kabarety, monodramy, itd.) i uzależniona wyłącznie od wrażliwości i zainteresowań twórców.
7. Maksymalny czas montażu i demontażu scenografii: 30 minut.
8. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 60 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
9. Prezentacje odbędą się w miejscu wybranym przez twórców w porozumieniu z Organizatorem.


Możliwe miejsca prezentacji:


- Miejski Dom Kultury - scena pudełkowa o wymiarach: szerokość 7 m, głębokość 12 m, wysokość 5 m, sala mieści około 350 widzów,
- scena plenerowa przy Pałacu Bobrowskich o wymiarach: szerokość 17 m, głębokość 8,5 m,
- w przypadku teatrów ulicznych mile widziana jest gra w plenerze (Park Miejski, Plac Mickiewicza).
10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowych informacje odnośnie dostępnego sprzętu udziela Dariusz Bogunia te. 33 875 31 05. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, spowodowane z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.
12. Kolejność występów ustala Organizator.
13. Zespoły zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości oraz planem warsztatów.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów podczas ogłoszenia werdyktu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami (foto/video/audio) podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
16. Ważne! Zespoły wysyłając zgłoszenie do kwalifikacji proszone są o załączenie materiałów informacyjno-reklamowych grupy.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
18. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.
Rozdział IV
1. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/wiosna nie później niż 15 marca 2017 r. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych/występów zaproszonych gości.
2. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do 20 marca 2017 r., uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 30 zł/od osoby, płatną przelewem na konto Organizatora:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata wpisowa ODEON 2017 + nazwa zespołu”.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić Organizatorowi w dniu przyjazdu.
3. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

 

 

REGULAMIN VII Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny”

 

Rozdział I


1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży „Kocioł Teatralny” jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i konkursowy. Jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, w terminie 28-30 marca 2017 r.


Rozdział II


1. Cele Festiwalu:
- prezentacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich,
- promocja twórczości teatralnej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań,
- nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów zespołów teatralnych,
- szukanie nowych form pracy teatralnej.
2. Festiwal teatralny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.
3. W Festiwalu biorą udział tylko grupy amatorskie. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić
w charakterze gościa zaproszonego.
4. W Festiwalu mogą wziąć udział teatry żywego planu (dramatyczne), teatry ruchu, teatry piosenki, teatry lalki i maski, itp.
5. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
i deklaracją obecności na Festiwalu.
6. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Werdykty Jury są niepodważalne i ostateczne.
7. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych oraz ich omówień dla instruktorów i uczestników, warsztatów, spotkań integracyjnych. Obecność na warsztatach
i omówieniach jest obowiązkowa.
8. Z każdym zespołem (poza instruktorem) na Festiwalu powinien być obecny opiekun lub wychowawca odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.

Rozdział III


1.Warunki uczestnictwa:
- podstawą zgłoszenia na Festiwal jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia oraz nagrania DVD ze spektaklem
(plan ogólny bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich lub montażowych) do 8 marca 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
z dopiskiem „Kocioł”
lub droga mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu. Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna
2. Organizator powoła Komisję Artystyczną, która na podstawie nadesłanych rejestracji spektakli dokona kwalifikacji zespołów.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są potwierdzić swoją obecność na Festiwalu do 17 marca 2017 r.
5. Zespoły zakwalifikowane wezmą udział w całym Festiwalu, tj. 28-30 marca 2017 r.
6. Organizator ma prawo zgłosić na Festiwal zespół działający w jego strukturach.
7. Do VII edycji Festiwalu bez kwalifikacji przyjęte zostaną zespoły, które w VI edycji w/w Festiwalu zdobyły I nagrodę lub Grand Prix.
8. Maksymalny czas montażu i demontażu scenografii: 30 minut.
9. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 60 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Szczegółowych informacje odnośnie dostępnego sprzętu udziela Dariusz Bogunia tel. 33 875 31 05. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
11. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji oraz pobytu w miejscu zakwaterowania, wynikłe z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.
12. Kolejność występów ustala Organizator.

13. Zespoły zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych, występów zaproszonych gości oraz planem warsztatów.
14. Uczestnicy zespołów zakwalifikowanych są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Festiwalu zgodnie z jej harmonogramem.
15. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów podczas ogłoszenia werdyktu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami (foto/video/audio) podczas prezentacji konkursowych i warsztatów oraz spotkań integracyjnych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
17. Ważne! Zespoły wysyłając zgłoszenie do kwalifikacji proszone są o załączenie materiałów informacyjno-reklamowych grupy.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
19.
W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.

Rozdział IV


1. Wyniki kwalifikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/wiosna nie później niż 15 marca 2017 r. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu otrzymają szczegółowy program z uwzględnieniem kolejności prezentacji konkursowych/występów zaproszonych gości.
2.
Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek do 20 marca 2017 r. uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 150 zł /od osoby, płatną przelewem na konto Organizatora:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule prosimy wpisać „Opłata wpisowa Kocioł 2017” + nazwa zespołu + ilość osób”.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić Organizatorowi w dniu przyjazdu.
3. Koszty wpisowego, przyjazdu zespołu oraz przemieszczania się z punktu noclegowego do miejsca Festiwalu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
4. Organizator zapewnia 2 noclegi w terminie: 28/29 marca i 29/30 marca 2017 r. Wyżywienie: 2 obiady. Śniadania i kolacje we własnym zakresie.
5. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

 

 

 

REGULAMIN V Otwartego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych „Chcecie Bajki – Oto Bajka”

Rozdział I

1. Organizatorem V Otwartego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych „Chcecie Bajki – Oto Bajka”jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
2. Festiwal ma charakter otwarty i jest częścią składową Ogólnopolskich Otwartych Spotkań Teatralnych „Wiosna w Teatrze” 23-30 marca 2017 r.
3. Festiwal odbędzie się 27 marca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie,
ul. Szewska 7.
4. Do udziału w Festiwalu zapraszamy dziecięce zespoły teatralne działające w przedszkolach, szkołach, świetlicach, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Rozdział II

1. Cele Festiwalu:
- przegląd dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych,
- promowanie nowych form realizowania dziecięcych zainteresowań i pasji,
- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
- inspirowanie instruktorów do teatralnych prób, wyzwalających twórczą postawę dzieci,
- wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności,
- kształtowanie umiejętności konfrontacji i współzawodnictwa oraz pracy w grupie,
- wymiana doświadczeń pomiędzy grupami,
- integracja zespołów.
2. Festiwal składać się będzie z prezentacji konkursowych oraz omówień dla instruktorów.
3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do obecności na Festiwalu.

Rozdział III

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia do 8 marca 2017 r. na adres: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowieul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów z dopiskiem „Bajka” lub drogą mailową: aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu
Regulamin i Karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/wiosna.
2. Kwalifikacji dokona powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna, która na podstawie nadesłanych materiałów (fotografie lub/i płyta DVD z nagraniem spektaklu, itp.) wyłoni maksymalnie 6 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w Festiwalu.
3. Zespoły zostaną poinformowane o decyzji Komisji do 14 marca 2017 r.
4. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.
5. Maksymalny czas montażu scenografii: 15 minut.
6. Czas trwania prezentowanego programu nie może przekroczyć 20 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.
7. Wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania spektaklu lub podczas montażu
i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego zespołu, pokrywane będą przez dany zespół.

8. Z każdym zespołem (poza instruktorem) powinien być obecny na Festiwalu opiekun lub wychowawca odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
9. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu, powszechnych norm kultury i współżycia społecznego i braku zasad fair play, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Festiwalu.
10. Wszystkie prezentacje oceni Jury, które przyzna dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.
11. Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru,
- reżyserię,
- opracowanie choreograficzne,
- atrakcyjność i pomysłowość przekazu,
- oprawę muzyczną,
- scenografię, dobór kostiumów i rekwizytów,
- technikę wykonania,
- kulturę gestu, ruchu, walory wizualne, dźwiękowe, itp.,
- wartości wychowawcze,
- ogólny wyraz artystyczny.
12. Dopuszczalny nośnik dźwięku: opisana płyta CD.

Rozdział IV

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami podczas prezentacji konkursowych w publikacjach dotyczących Festiwalu.
2. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.
4 .Organizator zapewnia uczestnikom Festiwalu ciepły posiłek oraz napój.
5. Koordynatorem Festiwalu jest Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12, aneta.lachendro@kultura.andrychow.eu

Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu w porozumieniu z Jury.

 

 

Kliknij TUTAJ !

Pobierz plik zbiorczy
regulaminów i kart zgłoszeń

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Patronat Honorowy


Partnerzy

Sponsorzy

 

Patronat medialny