Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

Mecenasi Kultury

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas imprezy plenerowej rekreacyjnej Bajkolandia

Park Miejski i Plac Mickiewicza w Andrychowie - 28 maja 2017 r.

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

 

Kliknij - pobierz wersję do druku lub rozwiń wiadomość i przeczytaj!

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy rekreacyjnej będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

3. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest: Aneta Wądrzyk – Dyrektor Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie, tel. 664 689 184.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Andrychowa, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, zatwierdzonej przez Organizatora.

5. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.

6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)     broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)     materiałów wybuchowych,

c)     wyrobów pirotechnicznych,

d)     napojów alkoholowych,

e)     materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f)      środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

9. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.

10. Stoiska handlowe, które uzyskały stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej w trakcie Imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.

11. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 7 Regulaminu,

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

12. Pomocy medycznej na wypadek nagłej konieczności udziela znajdujący się na terenie Imprezy patrol ratowniczy składający się z dwóch ratowników medycznych.

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy BAJKOLANDIA zobowiązany jest:

- powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi
w widocznym miejscu,

- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę pani Aneta Wądrzyk  – Dyrektor Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie.

d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,

- należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,

- nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.

- w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

14. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora punkcie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw
i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej Organizatora, tj. http://www.kultura.andrychow.eu/bajkolandia

- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.

18. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2017 roku.

 

 

 

Aneta Wądrzyk

Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie