Załącznik nr 4
REGULAMIN Stadionu Sportowego przy al. Kościuszki 1 w Andrychowie

Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Ńr 62, poz. 504), z późniejszymi zmianami, wprowadza się niniejszy regulamin stadionu sportowego, zwanego dalej stadionem.

1. Stadion przy ul. Kościuszki 1 w Andrychowie jest własnością Urzędu Miejskiego w Andrychowie, w zarządzie i użytkowaniu Andrychowskiego Klubu Sportowego „Beskid” użyczony Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w dniu 2.07.2016
2. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe-mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej określa Regulamin imprezy masowej.
4. Osoba przebywająca na terenie stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez właściciela/ zarządcę/ organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników uprawnionych służb – do wykonywania ich poleceń.
5. Wszystkie osoby wchodzące na stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia ze stadionu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
6. Wstęp i przebywanie na stadionie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
7. W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej stadion jest wyłączony z dostępności dla osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej lub meczu piłki nożnej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do stadionu określa ich organizator.
8. W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki lub inne imprezy nie są przeprowadzane, zarządca stadionu AKS „Beskid” wprowadza szczegółowe zasady dostępności stadionu, zapewniając ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia:
- stadion przeznaczony do użytkowania jest od godz. 800 do zmierzchu lub w przypadku imprez do czasu ich zakończenia,
- wstęp na stadion jest ogólnie dostępny z wyłączeniem boiska głównego,
- prawo do korzystania ze stadionu mają:
a) uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub zostały ujęte harmonogramach korzystania ze stadionu
b) zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub kulturalnych po zawarciu umowy,
c) osoby indywidualne,
- zajęcia na stadionie mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna,
- za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która posiada stosowne uprawnienia,
- osoby indywidualne korzystają ze stadionu i znajdujących się na nim urządzeń czynią tona własną odpowiedzialność,
- po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być uporządkowane i zabezpieczone,
- o każdym uszkodzeniu urządzeń znajdujących się na stadionie należy powiadomić gospodarza.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu, w szczególności:
- broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych, opakowań kartonowych alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,
- materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/ i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
- trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
- wskaźników laserowych,
- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy stadionu,
- kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,
- urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora.
10. Zabrania się:
- przebywania na terenie stadionu osobie znajdującej się pod widoczny wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nie przeznaczonych do powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów ogrodzeń, dachów, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub organizator imprezy.
- rzucania przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie stadionu,
- głoszeniu i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
- używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy c3elem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
- zanieczyszczania lub zaśmiecania stadionu,
- rozniecania ognia,
- używania urządzeń stadionu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników
- zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora.
11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu stadionu.
12. Właściciel/ zarządca/ organizator imprezy przeprowadzanej na stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.
13. Właściciel/ zarządca/ organizator imprezy w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, internet, itp.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2016 roku.