Załącznik nr 3
REGULAMIN
IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE MIEJSKIM
W ANDRYCHOWIE UL. KOŚCIUSZKI 1

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§1

1) wstęp osoby na imprezę,
2) obowiązki uczestnika imprezy,
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować,
4) prawa uczestnika imprezy,
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne
z obowiązującym porządkiem prawnym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Wstęp na imprezę

§2

1) bilet wraz z opaską umieszczoną na nadgarstku,
2) zaproszenie lub inny dokument, identyfikator z którego treści wynika uprawnienie danej osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej niedostępnym dla publiczności,
3) terenem imprezy niedostępnym dla publiczności jest teren na zapleczu sceny.

§3
Na teren imprezy może wejść oraz przebywać osoba która ukończyła 13 lat oraz:

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy

§4

1) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie przestrzegających postanowień Regulaminu obiektu i imprezy masowej.
2) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej, organizatora imprezy spikera, a w przypadku innych interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a w przypadku pracowników innych uprawnionych służb – do wykonywania ich poleceń.

 

Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować.

§5

1) przedmiotów niebezpiecznych w tym szczególnie:

2) Przedmiotów które można wykorzystać do:

1) ) zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora
2) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają identyfikację osoby,
3) używania obraźliwego słownictwa w tym głoszenia haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
4) nawoływania do waśni w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.
5) rzucania przedmiotami,
6) spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
7) rozniecania i podsycania ognia,
8) wzniecania fajerwerków i środków pirotechnicznych itp.,
9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
10) zaśmiecania terenu imprezy,
11) niszczenia infrastruktury imprezy,
12) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.

1) nie posiadają biletu wraz z opaską umieszczoną na nadgarstku,
2) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wstępu i przebywania na terenie imprezy – dotyczy terenu niedostępnego dla publiczności,
3) nie poddają się czynnościom wykonywanym zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:

4) nie podporządkowują się poleceniom porządkowych wydawanym na podstawie regulaminów obiektu i imprezy,
5) są pod widocznym działaniem alkoholu, środków odurzających lub innych działających podobnie,
6) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna,
7) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w innych sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy

§6

1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania tj. od czasu udostępnienia obiektu/terenu do czasu zakończenia imprezy,
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając emocje co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu
3) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych,
4) korzystać w urządzeń w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
5) korzystania z pomocy medycznej,

1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg,
3) żądania od Organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego nie zawinionej.

Rozdział VI
Zasady odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu

§7

§8

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 §9

1) dokonania zmian związanych z programem imprezy,
2) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
3)unieważnienia zaproszenie, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora www.kultura.andrychow.eu oraz wywieszony w miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

ORGANIZATOR