Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca


 

Straż Miejska w Andrychowie wraz z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają!

 

Bądźcie z nami:

13 sierpnia (czwartek) | godz. 10.00 – 14.00 | Parking przy Krytej Pływalni w Andrychowie, ul. Włókniarzy

22 sierpnia (sobota) | godz. 10.00 – 14.00 | Plac Mickiewicza w Andrychowie

 

W programie, m. in.:

 

TOR ROWEROWY | UWAGA! Każde dziecko prosimy o przyjście ze swoim rowerem, hulajnogą lub deskorolką!

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE

• ZAJĘCIA RUCHOWE

• KĄCIK REKREACYJNY

• PRZEJAZDY CIUCHCIĄ (dodatkowa atrakcja 13 sierpnia, w godz. 11.00 – 14.00)

• STOISKO LGD WADOVIANA (dodatkowa atrakcja 13 sierpnia – będziecie mogli zapoznać się z pracą i działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” – zapraszamy!)

• ZAJĘCIA TANECZNE z Rewią dziecięco-młodzieżową DINO (dodatkowa atrakcja 13 sierpnia, w godz. 12.00 – 13.00)

 

Czas, który spędzicie z nami to GWARANCJA WSPANIAŁEJ ZABAWY!

 

Wstęp wolny!

 

Ważne informacje:

Wszystkie atrakcje odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych oraz dystansu społecznego!

Na terenie imprezy zapewnione będą obowiązkowe punkty do dezynfekcji rąk oraz obowiązywać będzie regulamin dotyczący zasad zachowania bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii COVID-19, zgodnie z wytycznymi GIS! Opiekę nad dzieckiem do lat 13 pełni osoba dorosła!

 

W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych imprezy zostaną ODWOŁANE!

 

Organizatorzy:

Straż Miejska w Andrychowie
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

 

Partnerzy:

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”
Rewia dziecięco-młodzieżowa DINO

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS

IMPREZY PLENEROWO - REKREACYJNEJ #Bezpieczne Wakacje

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

oraz

Straż Miejska w Andrychowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy rekreacyjnej będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

3. Przed wejściem na teren imprezy każdy zobowiązany jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk w wyznaczonych i oznaczonych punktach.

4. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych uczestników min. 2 m., tzw. dystansu społecznego.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Andrychowa, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.

2. Dzieci do lat 13 uczestniczące w Imprezie przebywają na terenie Imprezy na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

3. Jeżeli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawać z nim w stałym kontakcie fizycznym na terenie Imprezy.

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

5. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,

b) wszelkie działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) napojów alkoholowych,

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

7. Zakazuje się wprowadzania psów.

8. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.

9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw
i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej: http://www.kultura.andrychow.eu

- w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2020 roku.

 

Kliknij - pobierz wersję do druku